ഉറക്കമില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ക്ഷീണത്തിന് പരിഹാരം കാണാനും…

ഡെസേർട്ടുകളിൽ വളരെയധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്തത്തെ മാർഗ്ഗമാണ് കസ്കസ് എന്നത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി…

കടുക്ക രാത്രി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കും ഗുണങ്ങൾ..

പണ്ടുകാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ…