പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർ ഓട്സ് കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ?

ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കുബോൾ പ്രമേഹരോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ധ്യാനമാണ് ഓട്സ്. കുറവാണ് അതുകൊണ്ട്…

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല..

പണ്ടെല്ലാം പ്രായമായവരിലും മുതിർന്നവരിലും മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഏത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന പ്രശ്നം ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിലും…

ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇത് ശീലമാക്കിയാൽ അമിതഭാരം എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം.

ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അമിതഭാരം എന്നത്. അമിതഭാരം…