വ്യാജവാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക….

നിലവിൽ 10 കിലോ വരെ സൗജന്യ അരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിറ്റിനു പകരം കൂപ്പൺ എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് അത് റേഷൻ കാർഡ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻറെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയുകയും വേണം. എല്ലാവരിലേക്കും ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻറെ സത്യാവസ്ഥ കൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരമുള്ള അറിയിപ്പുകൾ അതായത് മാറി പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

യഥാർത്ഥ വാർത്ത അറിയുക അത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതിനു ഭക്ഷ്യ ഭദ്രത അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളത് വിവിധ മാനേജ്മെൻറ് കീഴിൽ അത്തരം സ്കൂളുകൾ.

അവിടെ പ്രീപ്രൈമറി സെക്ഷൻ മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് യുപി തരത്തിലാണ് പറയുക, അത്തരം ക്ലാസുകളിൽ വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രത അലവൻസ് എന്നുപറയുന്ന ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. അതായത് അവർക്ക് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും തെരുവിൽ ഓഫ്‌ലൈനാണ്.

ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ലഭിക്കേണ്ട അരിയും പയറും പാലും മുട്ടയും ലഭിക്കേണ്ട ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതായത് ഇതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കുന്ന ഒരു ചെലവുണ്ട് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക..