ഒരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ തൊലി മതി പച്ചക്കറികളിലും പൂക്കളിലും ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൂക്കൾ ഇടാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ചെടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഴ്സറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് പൂക്കൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അച്ചടിയിൽ വീണ്ടും കുലംകുത്തി പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ചെടികളിലും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കുലകുത്തി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ചെടികൾ കൂടുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വളങ്ങൾ കിട്ടിയേ മതിയാകൂ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. വളം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ ഇടുക്കിയിലെ പിന്നെ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓവറായി വളങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചെടികൾ പൂവിടുന്നത് ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ മുരടിച്ചു പോകുമായിരിക്കും. നമ്മൾ മിതമായ തോതിൽ വളം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ചെടിയിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ തരുന്നതായിരിക്കും. ഏതു വളങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ്. വേറെ ഒരു നല്ലൊരു വളം തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നപഴത്തൊലി ഏത് പഴങ്ങളുടെ തൊലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ കാന്തപുരത്തിൻറെ തൊലിയിലാണ് ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

That’s the best. Chop the fruit skin in a glass of water and leave it for five days. It is kept for five days to dissolve all the contents of the water. By the time you turn five, you know yesterday, and the smell is different. It is a very good fertilizer for flowering of plants. Using this water will produce a lot of flowers in the plants and yield a lot of fruit. Watch the video to know more.