ശ്വാസദുർഗന്ധം ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിള്ളലുകൾ വരുത്തിയേക്കാം.

ശ്വാസദുർഗന്ധം ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വരെ ഒരു കൈഅകലം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ശ്വാസ ദുർഗന്ധം നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥരാക്കും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗ്യ കേട് തന്നെയാണ്. ശരിയായി പല്ലു തേക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ക്രമരഹിതമായ ആഹാരശീലങ്ങൾ, ആഹാരം ദഹിക്കുന്നത്തിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ,വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറവ് ,കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എന്നിവ എല്ലാം ശ്വാസദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകാം. വരണ നാവു ഉള്ളവർകാണ് വായിൽ വെള്ളം അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വായുടെ ശുചിത്വം പരമാവധി നിലനിർത്താനായി നാം ശ്രമിക്കണം. പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുനേരവും പല്ലു തേയ്ക്കുക. പുതിനയില ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് പഴുത്ത മാവില ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് പല്ല് തേയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഉമിക്കരി ഒപ്പം ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് പല്ലുതേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ദിവസം രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കവിൾ കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ്.

Similarly, it is advisable to wash your mouth with boiling water with belly, pepper, salt, sandalwood, ramcham and peringeram. Similarly, the tongue residues are shaved and the mouth should be washed thoroughly after meals. The food we eat also causes bad breath. Drink plenty of water. Alcohol, smoking and intoxication are important things to avoid. Watch the video to know more.