കിഡ്നിയെ എന്നും ക്ലീനായി നിലനിർത്തുന്നതിന്..

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കിഡ്നി.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അരിപ്പ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളരെയധികം ക്ലീനാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന താണ് വൃക്ക ഇതുതന്നെയാണ് വൃക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരിലും അതായത് വയസ്സായി ഇവരിൽ പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളവരെ അതുപോലെ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവരാണ്.

പ്രധാനമായും ഈ ക്രിയാറ്റിന് അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇന്ന് വളരെയധികമായി ക്രിയാറ്റിന് അളവ് വർധിക്കുന്നതിനു കാരണമാകും ഉണ്ട്. ക്രിയാറ്റിന് അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വൃക്കയുടെ ആചരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്പർ കിട്ടി ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ ക്രിയാറ്റിന് അളവ്.

അതുപോലെതന്നെ യൂണിറ്റ് അളവ് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉചിതം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രിയാറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളാണ്.നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കൂടുതലായും ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്.ഈ ഊർജ്ജം നൽകുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻകളാണ്.നമ്മുടെ മാസിൽസ് ആവശ്യമായ ക്രിയാറ്റിൻ ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കിഡ്നിയുടെ പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിയാറ്റിന് അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ.

നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം. ഒന്നാമതായി അമിതമായി ക്ഷീണം, അതുപോലെതന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് തോന്നൽ, മൂത്രത്തിൽ പത ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെതന്നെ രക്തം കലർന്ന മൂത്രം, മുഖത്തെ മീശ അനുഭവപ്പെടുക കണ്ണിനുചുറ്റും തടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. കാലിൽ നീര് വരിക മാത്രമല്ല ചില ആളുകളിൽ ബിപി വളരെയധികം കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.