കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതി 1600 രൂപ വരെ കേന്ദ്ര സഹായം

കേന്ദ്രബജറ്റിൽ ചുവടുപിടിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആനുകൂല്യം നമ്മുടെ അതായത് വീടുകളിലേക്ക് എത്താനായി പോകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അടിക്കടി വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അതിൻറെ ഭാഗമായി തന്നെ പാചകവാതകത്തിലെ വിലയും ദിവസേന വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഈ കാലയളവിൽ 200 രൂപയിലധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് വിലവർധന ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ താങ്ങിനിർത്തുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുകൂലമായി മാറുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു സബ്സിഡി ആയിരുന്നു.

ഈ സബ്സിഡി കൂടി നിർത്തലാക്കിയതോടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഉജ്ജ്വല യോജന എന്നുപറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ആ പദ്ധതി താൽക്കാലികമായി ട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2021ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർമലാ സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ കൂടി ഉജ്ജ്വല യോജനയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന്.

We know that for ordinary people, there are many women who smoke with wood enstowers in our homes. They will be able to get the first step to buy free gas cylinder gas stove The work will be rs.1600 as assistance from the Central Government. During the Kovid 19 Mahamari, the central government had paid the amount to buy free gas cylinders for three months to the bank accounts of such ordinary people.