കാട്ടാത്ത എന്ന പഴത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.

ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശം വളരെയധികം ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലവൃക്ഷമാണ് കാട്ടാത്ത അഥവാ ചക്കക്കണ്ടാൽ. ഇത് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും കണ്ണുകളിൽ തന്നെ ഫലം വളരെയധികം ആയി തന്നെ നിന്നു തന്നെ അതിനെ ചീങ്കണ്ണി ആപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചതുപ്പിലും എല്ലാം വളരുന്ന മരത്തിനെ വരണ്ട മണ്ണിൽ വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 7 മരത്തിന്റെ തടി മെലിഞ്ഞതും ചാരനിറത്തിലുള്ള തുമാണ്.

ഉരുണ്ടതോ നീണ്ടു രണ്ട് ആയ പഴം ആപ്പിളിനെ യുവതിയും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. കാട്ടുപന്നികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഈ പഴം. രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും ഈ വൃക്ഷത്തിന് അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സെന്റീമീറ്റർ നീളത്തിൽ മത്തങ്ങാക്കുരു പോലെയുള്ള നൂറിൽ കൂടുതൽ വിത്ത് ഉണ്ടാകും. വളരെയധികം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് കാട്ടാത്ത എന്ന് വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം.

ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന്ഒന്നാണ് ഇത് മാലിദ്വീപിൽ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. നല്ല രുചിയും മണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്ത മുള്ളാത്ത സീതപ്പഴം എന്നിവയുടെ സ്വീകാര്യത കാട്ടാത്ത ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 2008 നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഇതിന്റെ വിത്തകളിൽ നിന്നും കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആവശ്യമായ സംയുക്തങ്ങൾ.

വളരെയധികമായി ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടൽ കാടുകളിൽ വളരുന്ന അതിന്റെ വളർച്ചയെ കാപ്പിയും ശ്രീലങ്കാ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു അധിനിവേശ സസ്യമായി കരുതിപ്പോരുന്നു. തീരങ്ങളിൽ എല്ലാം മറ്റ് വിധിച്ച മാതിരി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഇതിൻറെ വിത്തുകൾ മറ്റ് ചെടികളും മുളയ്ക്കുന്നതും വളരുന്നതും തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.