മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കിടിലൻ ഔഷധം..

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും തൊടികളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ഭുത സസ്യമാണ് കല്ലുരുക്കി എന്നത്. കല്ലുരുക്കി എന്നത് ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധസസ്യം തന്നെയാണ്. കല്ലുരുക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരസുഖമാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അഥവാ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ കല്ല്.

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും ആണ് കാരണമായി അമിതമായി കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സലേറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ്. ക്രമേണ അത് വലിയ കല്ല് രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മൂത്ര സംബന്ധമായ എല്ലാ സൗണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്.

ശ്രദ്ധ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ മൂത്രത്തിൽ കല്ല്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും ആണ് കാരണമായി വരുന്നത്. കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സലേറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ്. ക്രമേണ അത് വലിയ കല്ല് രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ.

കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മൂത്ര സംബന്ധമായ എല്ലാ സൗണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. കഫ രോഗം പിത്ത രോഗം പനി മുറിവ് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ മൂത്രാശയക്കല്ലിനു ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ്.