കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പുകൾ..

ആദ്യം തന്നെ സൗജന്യ കിറ്റ് തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എടുക്കാം ജനുവരി മാസത്തെ സൗജന്യ കിറ്റുകൾ ഇനി ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉള്ള അവസരം നിലവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിക്കുക ഫെബ്രുവരി മാസം 27 ആം തീയതി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതോടൊപ്പംതന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സൗജന്യ കിറ്റുകൾ റേഷൻകടകളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങളായ ഈ ബിപിഎൽ കാർഡ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ എപിഎൽ കാർഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ പ്രാവശ്യം നിലവിൽ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും തുല്യമായ ഏതു സമയത്ത് ചെന്നാലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റിൽ സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യക്കാരൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ കിറ്റ് നൽകണമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ.

The second major notice is that the ration distribution for the month of February is in progress. Currently, the quantity and other benefits of the benefits eligible for each cardholder are already mentioned and there is no special rice or other benefits outside, and the blue-white cardholders can buy at rs.17 per kg of goat sold from one to three depending on the stock in the shop. From March, APL white and blue cards will get 10 kg of special rice at rs.15 per kg. Watch the video for more information.