വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാം..

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ടൈപ്പ് കാർക്ക് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് ചെറിയ കുരുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഏറ്റവുമധികം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആണ് നല്ലതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് മുഖം ആകെ വികൃത രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തുന്നതിന് കാരണമാകും. ആധുനികശാസ്ത്രം അതിനെ മെലാസ്മ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കരിമംഗല്യം എന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുന്നതാണ്.

വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കരിമഗലം ഉള്ളവർ മുഖം നല്ലതുപോലെ ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം. പൊടിപടലങ്ങൾ മലിനീകരണം പുക ഇന്ത്യയെ നമ്മുടെ മുഖത്തിലെ ധർമ്മത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണമാകുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ മുഖചർമ്മത്തിലെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക യാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രസ് ഘടകം ആണ്. നല്ല ഉറക്കം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചർമ്മം മൊത്തത്തിൽ കരിവാളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതും കാരണമാകും.പുഞ്ചിരി മാറ്റുന്നതിനെ കാരണമായിത്തീരും.

നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബി ലഭ്യമാകുന്ന ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫേസ് പാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി ആദ്യം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഒന്ന് ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതായത് മുഖത്തെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.