നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലാണോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്..

ഒത്തിരി യുവതി-യുവാക്കൾ ചെയ്തുപോരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ ഉടൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നോ ജഗ്ഗിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് വേഗത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ട് കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയില്ല. വെള്ളം ശരീരത്തിന് വളരെ ഏറെ ആവശ്യമാണ് ധാരാളം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ശമിപ്പിക്കാൻ ഇതിനാകും.

ദിവസവും കുറഞ്ഞത് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വേഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ആയുർവേദ മത്സരിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ജലപാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് അനുയോജ്യം. മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഘടന അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിൽ 70 ശതമാനം വെള്ളത്തിൽ നിർബന്ധം ആണെങ്കിലും ദിവസവും അധികൃതർ വളരെയധികം ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഇതു നികത്താൻ മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം ഒരു പ്രവാഹം പോലെ വേഗത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പായുന്നത്. അത് ശരീരത്തിൽ സമ്മർദ്ദ പെടുത്തും രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല വേഗത്തിൽ ജലം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാവധാനം ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ജലം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.