കുറ്റിമുല്ലയിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ കാടു പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്, കുറ്റിമുല്ല ബുഷ് പോലെ ആകുന്നതിന്….

ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറ്റമല്ലേ കുറിച്ചാണ്. കുറ്റിമുല്ല പലരും വളർത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി പൂക്കൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഉണങ്ങിയ ശിഖരങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ കൊമ്പുകൾ ഉണങ്ങി മുരടിച്ച അവസ്ഥയിൽ പൂക്കൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറ്റിമുല്ല പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റമില്ല നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പുതിയ ശാഖകളും നല്ല പച്ചപ്പോടെ കൂടി ചെടി എങ്ങനെയും ചെയ്യാം കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കുറ്റി മുല്ലയുടെ തൈ വാങ്ങി നട്ടുണ്ടാകും. പലരും വാങ്ങി നട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും കുറ്റിമല നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറ്റിമുല്ല പലപ്പോഴും മുരടിച്ചനിൽക്കാനുള്ള പ്രധാനകാരണം കുറ്റിമുലയിൽ വരുന്ന ചില കീടശല്യം കളാണ്. നിലയ്ക്ക് അടിയിൽ വന്നിരുന്ന ഇലയുടെ നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ അതുപോലെ പൂമൊട്ടുകൾ തുരന്ന് ഭക്ഷണമാക്കി കഴിക്കുന്ന പുഴുക്കൾ ഇത്തരം കീടങ്ങളെ കുറ്റിമുല്ലയെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും കുറ്റിമുല്ല മുരടിച്ചു പോകാറുണ്ട്.

The point is that if there are any sticks cut between the offenses, the sticks should be run and replaced. When you change the pruned, there are two things that are good for protecting the pests from spreading. It is very good to do this for new branches and new flower buds. You have to cut off too many broken sticks and a lot of dry sticks. Watch the video to know more.