ചെവിക്കുള്ളിലെ ഇയർ വാക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്..

മിക്കപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എപ്പോഴും വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ആകൃതിയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇത്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവരും വളരെയധികം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ചെവിയിൽ കാണുന്ന വേഡ്സ് അതായത് അഴുക്ക്. ചെവിയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ചെവിയുടെ അകത്തു കാണുന്ന ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് വേർഡ്സ.എയർവെൻസിനെ നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിറവേറ്റുന്നതാണ്.

പൊടികയറി പോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വിയർപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നതിനും വെള്ളം കയറി പോകുന്നതിനു ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചെവിയുടെ കേൾവി കുറയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളിലുള്ള ഈ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള അടഞ്ഞുനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് . നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ വരുന്ന മൂവ്മെന്റിലൂടെ ഇത് ചെവിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കളയുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ചെവിയിൽ ഉള്ള ഈ ദ്രവ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു അഴുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിയെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എയർ വാക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്തിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനും കേൾവിക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.

മാത്രമല്ല ഇതൊരു മിതമായ അളവിൽ ആണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇത് അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് വളരെ അമിതമായ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേൾവിക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഇയർ വാക്സ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയി തോന്നുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.