മരോട്ടി എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ.

കേരളത്തിൽ അന്നും ഇന്നും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൃക്ഷമാണ് മരട്ടിയിരുന്നത് അതിർത്തി വൃക്ഷമായും ഇത് പലയിടങ്ങളിലും വളർത്തിവരുന്ന ഒന്നാണ് നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും ഈർപ്പ വന മേഖലകളിലും ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. കൊടി,മരവെട്ടി,നീർവട്ട,നീർവെട്ടി, മരോട്ടി എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിളഞ്ഞ കായ്ക്കുള്ളിൽ വിത്തുകൾ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും വളരെയധികം ഉപയോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അതാണ് ഒത്തിരി ഔഷധഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് മരോട്ടി.

മരോട്ടികായ്കളും വിത്തുകളും വളരെയധികം ഔഷധ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മരോട്ടി എണ്ണയിൽ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് പശ രൂപത്തിലാക്കി പുരട്ടിയാൽ രോഗത്തിന് ശമനം ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല മഞ്ഞൾ മരട്ടി എണ്ണയിലെ വേപ്പെണ്ണേ ജാതിച്ചു പുരട്ടിയാൽ കുഴിനഖത്തിന് ശമനം ലഭിക്കും. മരോട്ടി പിണ്ണാക്ക് നല്ല ജൈവമുള്ളായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല മറുപടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉളുക്ക് ചതവ് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

കുഷ്ഠ രോഗത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ പ്രതിവിധി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരയോട്ടി എന്നത്.വിത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണ ചർമ്മരോഗത്തിന് വളരെയധികം മികച്ച മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കുഷ്ഠരോഗം ശരീര വേദനകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

മറുപടി എണ്ണ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉളുക്കുകൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മരോട്ടിക്കായ അല്ലെങ്കിൽ കുരു വിത്ത് ഇവ വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ ചിതലേ കറുത്ത ഉറുമ്പുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മരോട്ടിയുടെ കായ വെള്ളം തെളിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉചിതമായ ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.