ഈയൊരു മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൈഗ്രൈനിനെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ പരിഹരിക്കാം..

മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തലയുടെ ഒരു വശത്ത് വരുന്ന അതികഠിനമായ വേദനയാണ് മൈഗ്രേൻ ഇതിനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ മൈഗ്രേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈഗ്രേൻ പലരും പല രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ പൊതുവായി മൈഗ്രൈൻ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് ഒരു ഓവറ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ്. എന്താണ് ഓവറാ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ചില മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ.

മധുരം മുന്നോടിയായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവറാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇത് കണ്ണിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലർ ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് കണ്ണിനകത്ത് ചില വെളിച്ചം പോലെ വരുന്നതായിരിക്കും മറ്റു ചിലർക്ക് അത് ചർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും.അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിനൊരു ഗ്രിഹറിൻ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് മൈഗ്രൈൻ ഗ്രഹറിൻ പലർക്കും പലതരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാൽ വരുന്ന വരുന്നതായിരിക്കും മറ്റു ചിലർക്ക് അതികഠിനമായ ശബ്ദം ആയിരിക്കാം. വേറെ ചിലർക്ക് അത് വെളിച്ചത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം. എങ്ങനെയായാലും പലർക്കും മൈഗ്രേൻ വന്നതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങിയാൽ കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റു ചിലർക്ക് ഛർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. 80 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആളുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണ്മൈഗ്രേൻ വരുന്നത് എന്നതാണ്. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് മൈഗ്രൈൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലും വരുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.