കല്ലരയാൽ എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

അരയാലിനോട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള ഒന്നാണ് കല്ലറയാൽ കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കല്ലെറിയാൻ കല്ലാൽ ആമകണ്ണിയൻ എന്നീ പേരുകളിൽ ഇത് പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. തെക്കേലും ശ്രീലങ്കയിലും വളരുന്ന ഒരിടത്തരം വൃക്ഷമാണ് ഇത്.ഇന്ത്യയിൽ ബംഗ്ലാദേശിയെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങൾ കേരളം കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതാണ്. പാഴ്സലലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്.

തോട്ടങ്ങളിൽ തണൽ വൃക്ഷം എന്ന നിലയിൽകല്ലറയിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.കേരളത്തിൽ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും കരിങ്കൽ കുന്നുകളിലും ഇത് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നു.പ്രധാനമായും കല്ലുകളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും ആണ് ഇത് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കല്ലറയാൽ എന്ന് പേരുവന്നത്.പൊതുവേ മറ്റു സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കാത്ത പാറ എടുക്കുകളിലും മണ്ണും ജലവും അധികം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും.

കല്ലറയാൽ വളരുന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് ഇത് വളരെയധികം നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നാല്പമരം. അത്തി ഇത്തി പേരാൽ അരയാൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നാൽപ്പാൽ മരങ്ങളാണ് നാല്പമരം. ഇവയോടൊപ്പം കല്ലറയാൽ കൂടിച്ചേർന്നാൽപഞ്ചവർഗ്ഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ പഞ്ച വർഗ്ഗത്തെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗമുണ്ട് വളരെയധികം ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഒന്നാണ്. കല്ലെറിയലിന്റെ ഇലയും തൊലിയും എല്ലാം വളരെയധികം ഔഷധ യോഗ്യമായുള്ളവയാണ് വാദം പിത്തം ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇത് വളരെയധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കരിമ്പാറ കെട്ടുകളിൽ വെള്ളം അധികം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വേരുകൾ പരമാവധി അകലങ്ങളിൽ പോയി ജലം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ഈചെടിയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.