കരിങ്ങാലി എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണം.

വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് കരിങ്ങാലി. പലപ്പോഴും കരിങ്കാലിയും പതിമുഖവും സാദൃശ്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ആയതിനാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള പലർക്കും തെറ്റി പോകാറുണ്ട്. മുള്ളുകൾ ഉള്ള ഒരു ഇലപൊഴിയും വൃക്ഷമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അക്കേഷ്യ കറ്റാച്ചു എന്നാണ് ഇത് ഇന്ത്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര ദ്വീപുകളിലും ഇത് വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇത് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.വളരെയധികം ഔഷധ വിയോഗമുള്ള ഒന്നാണ്.

കരിങ്ങാലിയുടെ കറുത്ത കാതലാണ് ദാഹശമിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ പൂക്കളുടെ പ്രത്യേകത മൂലം ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാഹശമിനിക്കായി കരിങ്കാലി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കരിങ്കാലിയുടെ തണ്ടുപയോഗിച്ച് പല്ലു തേക്കാറുണ്ട് ഇത് മോണ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കരിങ്കാലിയുടെ വെള്ള ഉപയോഗിച്ചു കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കും.

അതുപോലെ ഇത് വിശ്വാസവുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളതാണ് കാരണം മകീര്യം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജന്മവൃക്ഷമാണ് കരിങ്ങാലി. ഉറച്ചതെന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. മകരം നക്ഷത്രക്കാരും കുറച്ച് സ്വഭാവം പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന കഷയം ശരീരത്തിലെ ആയിരിക്കും. കുട്ടിക്കാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം പഠിക്കാൻ പിന്നോട്ട് ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആയിരിക്കും. കാതലെ പൂവ് തണ്ട് എന്നിവ ഔഷധം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കുന്നത് രക്തശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. കുഷ്ഠരോഗത്തിന് പ്രഥമ ചികിത്സയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് പലേ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് എന്നിവ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.