ഇത്തി എന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ.

കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇനം വൃക്ഷമാണ് ഇത്തി. ആൽ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് പാലുപോലെയുള്ള കറ വൃക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമുള്ള നാല്പമരം എന്നത് യുക്തിയോടൊപ്പം അത്തി പേരാൽ അരയാൽ എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഇത്തിയുടെ പേര് ഫലം തൊലി ഇലകൾ ഇവ ഔഷധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തി ഇന്ദ്രി പിറവി സുനി കാളിയത്തി എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇത് പ്രധാനമായും ഏഷ്യ വടക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയ ദക്ഷിണ പസഫിക് ദീപുകളെ എന്നിവയിൽ വളരെയധികമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. 2000 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സസ്യം വളരുന്നതായിരിക്കും. വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായി നിത്യഹരിത സസ്യമാണ്. വെളുത്തെത്തി കറുത്ത പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ കറുത്ത അത്തികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വെളുത്ത അത്തി ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഔഷധങ്ങളിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. കറുത്തയുടെ ഇല ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ മരത്തിന് നല്ല കറുപ്പുനിറവും ഉണ്ടായിരിക്കും. വെളുത്ത അത്തിയുടെ എല്ലാ പേപ്പർ പോലെ കനം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇതിയുടെ കായകളുടെ കറ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഇത്തിയുടെ ചെറിയ കായ്കൾ വയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഉത്രം നാളുകാരുടെയും നക്ഷത്ര വൃക്ഷമാണ് എത്തി ഈ നാളുകാർ ഈ വൃക്ഷത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നിന്നാൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വേര് ഫലങ്ങൾ തൊലി ഔഷധ യോഗ്യമാണ് . തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.