ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കാം.

.ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ആർക്കും അബ്രിചിതമായ പദം അല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയോടെ കാണുന്നതും ഈ പദത്തെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ 50% പേരിലും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് പരിധി ലംഘിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കും.

മാറിയ ജീവിതശൈലിയും വ്യായാമ കുറവും ആരോഗ്യ കേരളം ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണശീലങ്ങളൊക്കെയാണ് മലയാളികളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കാൻ പ്രധാനകാരണം. എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര ഭീകരൻ അല്ലെങ്കിലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു തന്നെ എത്തുന്ന ഹൃദ്യോഗത്തെയാണ് എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗത്തിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭാഗമായി ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ അഥവാ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ നീക്കം ചെയ്തു ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ കാഴ്ചമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

നാരുകൾ കൂടുതലുള്ളതും, കുറഞ്ഞതുമായ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കണം വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വിവിധയിനം പഴങ്ങൾ ഒപ്പം വിവിധ ഇനം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവിത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടാൻ മാത്രമല്ല വെളുത്തുള്ളിക്ക് കഴിയുക കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.