പുന്ന, പൊന്ന എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

ചെറുപുന്ന,പുന്ന മലമ്പുന്ന എന്നിങ്ങനെ മൂന്നിനം പുന്നകൾ. സാധാരണ പുന്നകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം കേരളത്തിൽ പലസ്ഥല പേരുകളും വീട്ടുപേരുകളും ഉന്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതലായും ഉഷ്ണമേഖല രാജ്യങ്ങളിൽ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പൂർവ്വരിക്ക ദക്ഷിണ തീരം മുതൽ മലേഷ്യ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ പുഴയോരങ്ങളിലും കണ്ടൽക്കാടുകളിലും വനങ്ങളിലും അതുപോലെ പറമ്പുകളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ പാർക്കുകളിൽ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ മരമാണ് ഇത്.നല്ല തണുപ്പ് തരുന്ന മരമാണിത്.ഒരു ഇടത്തരം നെറ്റി ഹരിത വൃക്ഷമാണ് പുന്ന. പരമാവധി20 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നത് ആയിരിക്കും.ഡിസംബർ തുടങ്ങിയ ജനുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ആണ് ഇത് പൂക്കുന്നത്.തടി പണ്ട് കാലത്ത് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

കാരണം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കേടു വരാത്ത മരമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചീനവല കിട്ടുന്നതിന് ഈ തടിയാണ് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വൃക്ഷമായി കരുതുന്നുണ്ട്. ജലദേവതകളുടെ ആവസ്ഥ സ്ഥാനമായി മരത്തെ കാണാറുണ്ട്. പുന്നയുടെ എല്ലാ വിത്ത് പോലെ എന്നിവ ഔഷധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ തൈലം വേദന ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതുപോലെതന്നെ വ്രണങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഇതിന്റെ തൈലത്തിനുണ്ട്.തലവേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പുന്നമുപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് ഇന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.