ഇലിപ്പ ഇരിപ്പ എന്ന ചെടിയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

മധുരമുള്ള പൂക്കൾ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇലിപ്പ. വളരെയധികം ഔഷധഗുണമുള്ള ഈ സത്യം ആയുർവേദത്തിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതാണ്.രേവതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജന്മ നക്ഷത്രമാണ്.മലയാളത്തിലെ ഇതിലെ ഇലിപ്പ ഇരിപ്പ നാട്ടിലിപ്പ എന്നിങ്ങനെയും പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.ഇന്ത്യയിലും മ്യാൻമാരിലും ആണ് ഇത് വളരെയധികം കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇടത്തരം വൃക്ഷമാണ്.ഇന്ത്യയുടെ ബീഹാർ ഓഡിഷ ടെറാഡൂൺ ഉത്തരപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ് എലിപ്പ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.

എങ്കിലും കേരളത്തിലും ഇത് അത്ര സുലഭമല്ല.അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ ഈ സസ്യത്തെ സമ്മാന ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള നാല് തരമായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിപ്പോ നാല് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.ഈ സസ്യത്തിന്റെ എണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സമരം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത് പാചക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.അടയ്ക്കേണ്ടി പകരമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ വിത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണ.

വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.പുറപ്പുള്ള തടി ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വള്ളം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ശില്പങ്ങൾ കുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇലിപ്പ് പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത് വനവാസികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇലിപ്പ പിണ്ണാക്ക് വളം എണ്ണവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിനും പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇലിപ്പ അതിപുരാതനക്കാലം മുതൽ തന്നെ ആയുർവേദത്തിലും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്.

ഇതിന്റെ ഇല തൊലി കാതൽ കായ പശ കായയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എണ്ണ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എണ്ണ ഉമ്മത്തിൻ കായുടെ വിഷത്തിന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇലിപ്പ തൊലി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇലിപ്പയുടെ കാതൽ ദുർമാജസ്സ് ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.