കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ആരോഗ്യത്തിന് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും…

എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായ ഒന്നാണ് കരിമ്പ് എന്നത്. ഭാരതത്തിൽ വ്യവസായികമായി വളരെയധികം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിളയാണ് കരിമ്പ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രപ്രദേശ്മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.കേരളത്തിലെ പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എങ്കിലും വളരെയേറെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ല.വെള്ളവും ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വളരെയധികം കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കരിമ്പിൽ നിന്നും പലവിധത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ.

ഉപയോഗിക്കും. കരിമ്പിനെ തണ്ടുവിട്ടിയെടുത്ത് മീര ഊറ്റി വറ്റിച്ച് പല രൂപത്തിലുള്ള മധുര ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.കരിമ്പിൽ പഞ്ചസാര ശുക്രൂട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ എല്ലാം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം ഇല്ലാതാക്കി ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ ഊർജ്ജലതയോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. കരിമ്പിലെ ശരീരം വർധിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ.

മലബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കരിമ്പിലും കൊടുത്തുവ കഷായം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന ശർക്കര തയ്യാറാക്കുന്നത്.കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നല്ല കരിമ്പ് സഹായിക്കും അതുപോലെതന്നെ കരിമ്പിലുള്ള നാരുകൾ മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിനെ സഹായിക്കും. വൈകോപം ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

വൃക്കകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ നല്ലതാണ് കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനെ കരുതി സഹായിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കരിമ്പ് സന്താന ഉൽപാദനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പുതിയ അമ്മമാർക്കും മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ ബീജ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.