കരിമഞ്ഞളിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒന്നാണ് കരിമഞ്ഞൾ. ഇതിനെക്കാട്ടും മഞ്ഞൾ കറുത്ത മഞ്ഞൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കിഴങ്ങുവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് കരിമഞ്ഞൾ. നീല കലർന്ന കറുപ്പ് നിറത്തോടുകൂടിയ കിഴങ്ങുള്ള ഒരു ബഹുവർഷ കുറ്റിച്ചെടിയാണ്. മഞ്ഞൾ കരി മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾചെയ്യണമഞ്ഞൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അമൂല്യ ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു സസ്യമാണ് കരിമഞ്ഞൾ. മർച്ചക്കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പുഷ്പിച്ച്.

പുനരുദ്ധനം നടത്തിയതിനുശേഷം നശിച്ചുപോകുന്ന സത്യമാണിത് പശ്ചിമബംഗാളി മധ്യപ്രദേശ് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു. സാധാരണ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കൃഷി രീതികൾ നടത്തുന്നത്. കറുത്ത മഞ്ഞൾ അഥവാ കരിമഞ്ഞൾ കൂടുതലായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും കാട്ടുമൽ കാര്യമായി തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. അതിലേറെ മെഡിസിനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.ഇത് ഒത്തിരിഅന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇതേ വിശ്വാസം ഉള്ളത് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല എന്നതാണ്. കരിമഞ്ഞളിന്റെ കിഴങ്ങനാണ് വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ മഞ്ഞൾ ആദിവാസികളാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഉദരരോഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയായി ആദിവാസികൾ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞളിൽ കുറുക്കും അളവ് വളരെയധികം കുറവാണ്. തുകു രോഗങ്ങളെ പൈൽസ് വന്ദ്യത ആസ്മ ഉദരരോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിപ്പെടുന്നത്.തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.