ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുത്…

ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തിത്വവാളത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട പോഷകങ്ങളാണ് വിറ്റാമിനുകൾ വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ 13 തരം വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ ഇകെ വളരെ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. കൊഴുപ്പിനെ അറിയിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണിത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ആവശ്യമാണ്.

വിറ്റാമിൻ ഇ യുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഇ കുറവുമൂലം നാല് ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിനിയുടെ അളവ് വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതാണ് മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നത്. വിറ്റാമിനിയുടെ അംശം കൂടിയ ഭക്ഷണം അധികരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് അകറ്റാം. തത്തുപോയ മുടിയുടെ സെല്ലുകളെയും പോസ്റ്റുകളെയും പുനർ ജീവിപ്പിക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വിറ്റാമിൻ ഈ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന.

ഹെയർ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിന് സഹായിക്കും. സാധാരണ തണുപ്പുകാലത്ത് മാത്രമാണ്ചർമം വരേണ്ട അവസ്ഥയിലാകുന്നത് ചർമ്മം വരളുക ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം വിറ്റാമിനിയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന്. കാഴ്ചശക്തി വ്യതിചലിക്കുക കണ്ണിന്റെ മസിലുകൾ ബലഹീനമാകുക തുടങ്ങിയവയാണ് വിറ്റാമിനിയുടെ കുറവുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കണ്ണിന്.

ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹോർമോണുകളുടെ അത്തം തുല്യതാവസ്ഥ ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. ഹോർമോണിന്റെ അസലാവസ്ഥയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും പ്രയാസമായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിറ്റാമിനിയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. വിറ്റാമിൻ ഇ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അധികരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനെ ഏറെ ഒരു പോംവഴി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..