വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ചിലവില്ലാതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങു വീട്ടിൽ തന്നെ വിളവെടുക്കാം

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നും ഒരു കൊച്ചു നമുക്ക് ഒരു 10 16 ഉള്ള ഒരു ചെലവിൽ എങ്ങനെ. ആയുധ മുളച്ചത് നാടായിരുന്നു വളർന്നുവലുതായി ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞുപോയ മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞ്. ഉണങ്ങി വീഴുന്ന എടുക്കണം മറന്നുപോയി മഴ പെയ്തു ട്രെയിൻ.

വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഉരുളകിഴങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പത്തിരുപത് കൂടുതലുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 16 നല്ലത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോലെ