യൂറിക്കാസിഡ് പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരാഴ്ച മതി…

യൂറിക് ആസിഡ് പൂർണമായും മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പച്ചപപ്പായ എടുക്കേണ്ടത് ,തൊലി ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ളത് ,തൊലി കളയാതെ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്.

100 മുതൽ 150 ഗ്രാം വരെ ധർമസൂയ ആണ് നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. യാതൊരുവിധ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ കഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് തൊലിയോടെ കൂടെ അരിഞ്ഞ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പച്ചപപ്പായ വേണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Today, we share with you a perfect tips for completely replacing uric acid. Let’s see how it should be prepared and used. We need green papaya to prepare, the skin is the main one we need, and it’s going to be prepared without peeling. 100 to 150 grams of dharmasuya is what we need to prepare it. No side effects can be caused by use. We can now chop it into small pieces and chop it with skin. You always need green papaya to prepare. Now to take the quantity it is to boil it well with six glasses of water.

It should be drained well after boiling until it is a glass, but all its properties are contained in that water. When it dries up in six glasses of water, we can see a colour difference. Now we can filter it into a bowl. It can be eaten at any time it is good if you eat on an empty stomach in the morning or if you eat for half an hour after lunch at noon. If you eat two weeks continuously, uricacid disease will be completely reversed. Then watch the video to find out.