നിങ്ങൾക്ക് കളർ കുറവാണോ എങ്കിൽ ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ..

നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കറുത്തപാടുകൾ എല്ലാം നീക്കി മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാക്കി എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെളുപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആണെന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ്പാക്ക് ആണ് ഇത്. നമ്മൾ വിത്ത് പോയിരുന്ന കരുവാളിപ്പും അതുപോലെ മുഖത്തെ.

കറുത്ത പാടുകളും കുരുക്കളും മാറി കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ മുഖം വീട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നിറം വക്കുന്നതിനും ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ എടുക്കുക ,അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക.

Sharing with you how we can easily remove all the black spots and get rid of acne and whiten our faces very easily. It’s a perfect facepack we can do at home. It’s something we can do at home to get rid of the scars and tangles on our faces. It helps us to start our face at home as well as colour it. Let’s see how it’s prepared. To prepare it, first take a teaspoon of honey into a bowl, add a spoon of musk turmeric to it and mix well.

Applying musk turmeric on our faces is very good and will do a lot of good colouring our face. After missing it like good grass, we have to get it in a creamy cotton. Then we can apply it on our faces. We just have to apply it well on our faces before nightfall and wash our faces in the morning. If we do this day continuously, we’ll get a good result. This will do a lot of good for changing the dark spots and tangles on our faces.