മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കുഴികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ..

പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു വെല്ലുവിളി നിൽക്കുന്നത് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഴികളാണ്. മുഖക്കുരു വന്നത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജിയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മുഖത്ത് കുഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ് .ഇത് മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി രണ്ട് ടിപ്സുകൾ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മം ആണ്.

നമ്മുടെ സ്കിൻ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ കുഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ അത് ഓവറായി ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ അധികമായാൽ കർമ്മത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

At the time of the excreta, the pores on this face grow larger and appear like a pit. It’s a tips for us to eliminate the pits that appear like this to some extent. Take only egg whites to a clean bowl to unload all this. Now add a teaspoon of honey to it and mix well. Add a tablespoon of lemon juice to it and mix well. If we apply our face, we’ll get a good result, and the potholes on our faces will do.

a lot of good to get rid of them. We have to face it for 15 minutes and then it will be able to be plucked. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.