ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അല്ലാതെ ഉപ്പു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ…

നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഉപ്പ്. ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പൊടിപ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടുവേദന പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പച്ച മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കല്ലുപ്പും മുരിങ്ങയില കൂടി നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക.

മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മാറി കിട്ടുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കല്ലുപ്പും മുരിങ്ങ ഇല ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ . എല്ലാതരത്തിലുള്ള വേദനകളും പൂർണമായും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വേദനയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ച് പൂർണമായി വേദനകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തൊണ്ടവേദന തോണ്ട കാറൽ എന്നിവ മാറി കിട്ടുന്നതിന് ഈ കുരുമുളകും ഉപ്പും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ടിപ്സ് ഉണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിച്ച് അതിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

Sore throat, throat and sore throat can be replaced very quickly. The next tips are how to eliminate flatulence with salt. After putting a little salt in warm water, hold it slightly straight in your mouth and then wash your mouth with good water. If you have pain and tonsills, add a little salt to the boiled water, mix it with a quarter teaspoon of turmeric powder and hold it in your mouth to relieve sore throat and tonsillitis. Then watch the video to find out. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.