തുളസിച്ചെടി ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കുക, കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നൽകും..

വാസ്തുപരമായി ഉള്ള അറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഇടയാക്കുന്നു .പണ്ടുള്ള ആളുകൾ വാസ്തുപരമായ അറിവുകൾ അത് സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോന്നിരുന്നു. ഇത്തരം വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിൻറെ ഫലമയി ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വന്നിരുന്നു. ആധുനികകാലത്തെ സ്പന്ദനം അനുസരിച്ച് മാസ്റ്ററുടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

കാരണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകണമന്നത് ആവശ്യമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ആരോഗ്യം ആയുസ്സ് സന്തോഷം സമാധാനം സമാധാനം സൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കും വന്നുചേരും. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ പലരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി .നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Today you share something that people of the past do knowingly and unconsciously. Let’s check the same. Everyone knows the importance of tulsi plant. Planting tulsi plant is a health and architecturally important one for creating favourable energy waves in the atmosphere. The north-east is where all kinds of energy waves are coming home to the presidency. Many people see tulsi plant or tulsithara at the front of the house. Vision Any kind of vision to the south, east to west, the tulsi plant can be placed in front of the house. In the east, especially the sun’s rays, it hits the tulsi plant and enters the house on the side of it, which is a large-scale disinfectant but also to make positive energy important. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.