തേനിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർന്നാലുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ

വെളുത്തുള്ളി തേനിൽ ഇട്ടു കഴിച്ചാൽ ഉള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ് തേനും വെളുത്തുള്ളിയും. രണ്ടിലും ആൻറി ഓക്സിഡൻറ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. വെളുത്തുള്ളിയിൽ അലിസിൻ എന്ന പേരിലാണ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തേനിലും വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ആൻറി ഓക്സിഡൻറ് പലരൂപത്തിലും രോഗപ്രതിരോധം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വെളുത്തുള്ളിയും തേനും പല രൂപത്തിലും പലവിധത്തിലും കഴിക്കാം. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും സഹായകമായ ഒന്നാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും തേനും കലർന്ന മിശ്രിതം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും ഇതിൻറെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും തേനും ചേർന്ന മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുവാനായി 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി തൊലികളഞ്ഞ് എടുക്കുക.


Take a cup of honey as well. Peel the garlic in a glass chat and pour honey over it. Stir with a tree bran to keep it free from bubbles. If possible, leave at least half an inch of space over the mixture in the glass jar. If kept clean and airtight, the mixture will remain intact for up to two years. Close this glass jar without getting air and place it in a room that is not exposed to sunlight. I’ll start eating after a week. This mixture of honey and garlic can be eaten in the morning with one teaspoon each on an empty stomach. Watch the video in full to learn more about it. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.