ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇത് ശീലമാക്കിയാൽ അമിതഭാരം എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം.

ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അമിതഭാരം എന്നത്. അമിതഭാരം…