ഇത് ഒരല്പം തടവിയാൽ മതി കഴുത്തിലെയും കക്ഷത്തിലെയും കറുപ്പ് നിറം ഇല്ലാതാക്കാം..

ശരീരം മുഴുവൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരുന്നാലും കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം എന്നത് ഒരു ആഭംഗി തന്നെയാണ്. കഴുത്തിലെ കറുപ്പ്…

കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാം കിടിലൻ വഴി..

ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിനുവേണ്ടി വലിച്ചുവാരി…

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഇതൊന്നു ചെയ്തു നോക്കൂ ഞെട്ടിക്കും ഗുണങ്ങൾ..

ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് അതിജയിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്…

പേരയില തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ദിവസവും അല്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ, ഞെട്ടിക്കും…

നമ്മുടെ തൊടിയിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന മരമാണ് പേര പേരക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും…